หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

หมายเหตุ:
ภาคเสาร์ – อาทิตย์   เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์
  • ปริญญาโท 2 ปี เรียนออนไลน์

หมายเหตุ:
ภาคเสาร์ – อาทิตย์   เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์
  • ปริญญาโท 2 ปี เรียนออนไลน์

หมายเหตุ:
ภาคเสาร์ – อาทิตย์   เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

หมายเหตุ:
ภาคเสาร์ – อาทิตย์   เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

  • ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์ – อาทิตย์

หมายเหตุ:
ภาคเสาร์ – อาทิตย์   เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 

สอบถามข้อมูลสมัครเรียนเพิ่มเติม