หน้าแรก

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรสาขาวิชาศึกษาต่อได้
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ,ภาคสมทบ) 2 ปี (เทียบโอน)ทุกสาย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ,ภาคสมทบ) 2 ปี (เทียบโอน)ทุกสาย
สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ,ภาคสมทบ) 2 ปี (เทียบโอน)ทุกสาย
สาขาวิชาการจัดการ (บธ.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ,ภาคสมทบ) 2 ปี (เทียบโอน)ทุกสาย
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ)ทุกสาย
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ,ภาคสมทบ) 2 ปี (เทียบโอน)ทุกสาย
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ศษ.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ)ทุกสาย
สาขาวิชาอิสลามศึกษา (ศษ.บ) 4 ปี (ภาคปกติ)ทุกสาย
สาขาวิชาการประถมศึกษา (ศษ.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ)ทุกสาย
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศศ.บ. 4 ปี (ภาคปกติ,ภาคสบทบ) 2 ปี (เทียบโอน)ทุกสาย
สาขาวิชานิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี (ภาคปกติ,ภาคสบทบ)ทุกสาย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ,ภาคสมทบ)ทุกสาย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ) 4 ปี (ภาคปกติ,ภาคสมทบ)วิทย์-คณิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ)ทุกสาย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 4 ปี (ภาคปกติ)ทุกสาย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 4 ปี (ภาคปกติ,ภาคสมทบ)วิทย์-คณิต

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม)
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)

สอบถามข้อมูลสมัครเรียนเพิ่มเติม