วิธีการสมัครเรียน ป.บัณฑิต

วิธีการสมัครเรียน ระดับ ป.บัณฑิต

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียดในการรับสมัครเรียนดังนี้

1.การสมัครเรียน

นักศึกษาที่จะสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)  จะต้องกรอกใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครเรียนพร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 5,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิในการสมัคร และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัย

2.การลงทะเบียนเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินสด สามารถแบ่งชำระได้เป็น 3 งวด ใน 1 ภาคการศึกษา และก่อนสัมมนาจบ ได้แก่
-งวดแรกชำระขั้นต่ำ 10,000 บาท ก่อนในวันลงทะเบียน ภาคที่ 1 และ2
-งวดที่สองชำระก่อนสอบกลางภาค ภาคที่ 1 และ2 ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
-งวดที่สามชำระก่อนสอบปลายภาค ภาคที่ 1 และ2 ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
-งวดสุดท้ายจ่ายก่อนสัมมนาจบการศึกษา โดยจะต้องจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด หรือตามงวดที่มีการทำเรื่องขอผ่อนผันกับฝ่ายการเงินของวิทยาลัย

3.วิธีการสมัครเรียน

3.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ของทางวิทยาลัย https://shorturl.asia/KV71e หรือสแกน QR Code
3.2 สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายประประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก โทร.055-517-488 , 088-887-3963 , 088-887-3969

4.คุณสมบัติผู้สมัคร

4.1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
4.2 ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.3 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
4.4 มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

5.หลักฐานการสมัคร

5.1 สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองจบการศึกษา จำนวน 3 ชุด
5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
5.4 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
5.5 รูปถ่าย 1-1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป
5.6 สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา จำนวน 3 ชุด

6.เงื่อนไขต่างๆ ในการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

6.1 หากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง วิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
6.2 หากผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ
6.3 วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร หรือเงินค่าลงทะเบียนคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลสมัครเรียนเพิ่มเติม